4 пъти по-малко държави отколкото има? Дали е възможно? Палянтомата на Глобален Обединен Свят в 47 Съюза.

Резултат с изображение за flag of the world

Мисля като библиотекар и като професионалист и като човек, който толкова време работи над знанието и прекарал толкова време в библиотеки изучавайки историята на хората, мисля, че спокойно може на тази глобална карта с технологиите, които има на планетата на да има по-малко държави, отколкото в момента са. Затова хванах признавам си малко аматаьорски молива на Paint и реших, че мога да ви покажа и забавно и наистина човечно като библиотекар и писател, медиатор и антрополог, и като мислещ гражданин на света, че е възможно да има много по-малко държави с много по-голяма идентичност с граници, които няма да навредят толкова много на сегашната солидарност. Ето, моята примерна карта на света. Даже предлагам държава на Ромите. Зад всяко номерче – държава. Моята родна държава с обединение с Македонците е Княжество България Македонская Тримлина. Но ето как изглежда моята представа като глобална карта, където езиците, които се приказват не са толкова много и Шведи, Норвежци, Датчани и Исландци приказват едни и същи езици и моя учителка по история потвърди същото като Скандинавистка и Френска филоложка, че това е така. Ето как ви показвам колко малко държави може да имате и колко по-идентични съюзи в 47 държави, а не в 250, ще ме извинявате спатии на бойното поле, така че ако планетата иска да се гърми по ядреному – нека го прави с по-идентични държави и по-идентични съюзи. Ако държавите не се обединят, а се Косентричи в Държавитета както самият Титан антрополог, ватман и историк Арнълд Тойнби казва, че ако има толкова неидентични съюзи, че Камерунци, Нигерийци, Суданци, Конгоанци са просто Зулуси като негри, докато в кръга на шегата и самата горчива истина, всички под Екватора са Хиляхини и той го посочва като така и те държат Мадагаскар, ако се Косентричи в Държавитета, това той посочва в „Учение над Историята: Разпадане на Цивилизациите“, създава Колентриса на Спортисата, което и е описано от редица спортни коментатори, че реално са Зулуси срещу Зулуси на футболното поле вместо да са 1 държава и да държат Обесвойка на Екватора, както казва самият Тойнби, се създава нежелание на спортистите да играят повече, и реално на хората – да живеят повече. Реално самите нации от Екватора не могат да продуцират свестни спортни първенства, защото са Савана и е доста трудно да се направи качествени игрища, освен около водните ресурси и все пак съобразяване с природни и животински дадености. Трябва светът да се начертае в нови граници, защото във Фейсбука, Туитъра, и глобалното развитие на литературата, киното, медиите, няма смисъл светът да се затваря в такива граници и хората да ограничават собственото си движение по планетата земя. Драскал съм с гумата, защото и Мексиканците заслужават цяла Средна Америка, а пък Карибите са Зулуси от Африка, но дошли там и трябва и те да са 1 държава. Просто няма смисъл от такова разделение, защото животът е много филмозен, много кратък и тази Косентричност в Държавитета, Колентриса на Спортисата и затваряне на границите отдалечава хората от действително развитие на науката, развитие на спорта, и дори развитие на продължителността на живота. Може спокойно да има 52-55 държави, дори ще се засмеете държава на Ромите или Циганите, които съм ги начертал, че и съм говорил с цигански момчета, че те се събират над Грузия, която би трябвало според мен да е република на Великата Росийска Федерация, защото е доказано от Тойнби, че те приказват диалектен лингвистичен вариант на Руския език, който той нарича:“ „Overnadzin in total russian antipatation!“, докато Азербайджанци, Казахстанци, Туркменистанци говорят както човек от Туркменистан ми каза:“ „Клюфенисим, Чавдарски!“ Така че ако все пак смятате като хора, че може да съществуват по-идентични държави. Вижте тази карта и ви предоставям и имена на държавите, може да намерите всеки номер според въображението си и според това, което ви кара да се чувствате глобални граждани на този разпарчатосан държавнически глобален свят. Ако има възможност – първенствата и Олимпиадите ще са много по-интересни и по-смислени и по-вдъхновени с 45 държави, а не 250 спатии на борда, както тенефдилният историк Тойнби казва:“ „Whatever human lies there, if there’s no end to this breakdown of civilizy and kosentrizy in sportiny – no alien would like to come Earth, if Earth is not united in the fate of global communication! There shouldn’t be more than 45-50 United World Countries, instead of 200 as is now!“ Тойнби смята, че може да има много по-малко държави и това да даде много по-голям ресурс, бюджет, обединеност, но все пак казва, че Европа е с най-много държави, но според него и според мен не повече от 15 и те трябва да правят Европейско първенство, докато Световното на всеки 2 години, докато Европейското – на 4. Ще се засмеете, но наистина и това прочетох в библиотеките и съм съгласен с това. 15 обединени държави Белгия и Холандия – 1, Белгионидерлондия Холандията, а не 25 държави и невъзможност на някои да участват. Трябва да спре: „Kosentrize on sportist and lift-break of humanity in degenerative, bordergemmastating way in more united world as not so than 30 languagues are spoken! Players don’t want to play more than 10 years! 4 times less countries – 4 times more desire to play for a identic and global country!“ Това и аз смятам, че езиците са много по-малко и повечето ще звуча несериозно но е диалекщина казано по народному. Скандинавците приказват 1 и същи език. Скандинау Суедонорудения Тисландия Гренландията. По-малко държави, които говорят по-малко езици. Учени и лингвисти доказват, че се приказват не повече от 30 езика. Дори държавите от пустинната на Африка приказват Арабски всичките, но тези 13 са Серанити, до тях Мечнити и после Египтияни. Това е. Не е толкова сложно и исторически се доказва, че е така. Показвам ви това, което мисля като Глобален Обединен Спортен Свят в 47 Съюза и може би кой знае 1 Световно. 47 държави с 47 химна и не повече от 35 езика на които да се пеят. Трябва да се помисли за нова карта от ООН и по-обединен свят в по-малко съюзи отколкото са над 200 държави сега. Така светът Колентриси и Косентричи и се скъсява животът на хората с издържането на административна и гранична и идентична норма в живота, като флаговете, които така да се каже развявам са единствено… цветове и може много по-малка емблематичност в това отношение да донесе много повече идентитет в държавно и Обединено Глобално Отношение на Световно Примирие и Гражданска Норма и Просперитет в много по-малко държави отколкото в момента съществуват. Мисля, че раздробяването на света не води до нищо добро. Не знам дали ще бъде повдигнато пред Високата Порта на Кардиналата, но мисля, че много по-малко държави и обединение на езичната води много повече до силни спортни изяви, бакалавърни постижения и най-вече по-голямо обединение. Докато раздробяването и малкосувернитетието водят до по-скъсен живот, войни и катаклизми. Това е представяне на 45 държави. Ето нарисувана карта с 47 държави, които да изобразяват глобален обединен свят. Моля да ме извините са пристрастията.

large_detailed_contour_political_map_of_the_world

19. Княжество България Македонская Тримлина Добруджанска Тракийска Патрияршия за Българският Телентиен Княжески Колистанд на скиптърна и завоевателна зад Булгаркирилпорелитафона и Люлканитет на Цивилизитета в Булгармондаспикинстандона с Волиспондър на Патрияршена и Таксичантър за Българитета в Прогреса на Света като една от най-старите държави допринасящи за Световния Мир и Толисфорди на Балканитетна Пенинсулетна с Фиразисие на Булгариса, Македониса, Тракиса и Славяниса в Колиностър на Пиратна, Завоевателна и Тандирет-Радиспема на колисфондър на държантиса Българмакедобрутакеславотадона Българстандинглъвоспийкафлона / Princedom Bulgaria-Makedonskaya Trimlin Dobrudjanska Trakiyska Patriarchiya for the Bulgarian Telentien Knyazheski Kolistand of Scepterna and Conquerna, with Bulgarcyrilporelitfona and Swingtet of Civilisitet in Bulgarmondaspeakinstandona with Volisponder of Patriarchia and Taxisackanter for the Bulgaritet in the Progress of the World as one of the oldest contributing countries to the World Peace and Tolisfordi of Balkanitetna Peninsuletna with Firazisie in Bulgarisa, Makedonisa, Tracisa and Slavyanisa in Kolinoster of Bulgarstandingleonspeakaflona
21. Дукия Серба-Кроацка-Боснена-Черногора-Словена на Сеамедалтеренисма и Kирилатинсмеселинкафона с Боксоплентир на Родственитаршена към България Македонская Тримлина в Консистендър на Целоносна и Пенинсулна / Serba-Croatia-Bosnian-Montenegra-Slovenia Duchy of the Seamedalterrenisma and Cyrilatinsmeselinkafona with Boxoplentir of Ansestorshena to Bulgaria Makedonskaya Trimlin in Consistender to Wholenosna and Peninsulna
24. Чех-о-Словака Велико-Моравска Палясфоска Унификатия за Патрогенчико на Лиспинкирилатинкафона / Czech-o-Slovak Great Moravia Unificat for Patrogencic in Lispincyrilatinkafona
18. Косенартски Султанат: Турция с Емирства на Кюрдия, Сирия и Станболя, обикновено в най-често самосултанно управление от последния / Kosenartian Sultanat: Turkey with Emirates of Kurdy, Siria and Stanboly, commonly in most-often selfsultanal rule by the last
15. Халифатски Султанат: Арабия с Емирства на Дубай, Оман, Йемен, Ливан и Бахрейн / Chalifat Sultanat: Arabia with Emirates of Dubay, Oman, Yemen, Lebbanon and Bachrein
16. Сомадебски Султанат: Персия с Емирство на Иран в еднозначно, обикновено самосултанно управление / Somadebian Sultanat: Persia with Emirate of Iran in selfspeaking, usually selfsultunal rule
17. Имаджебски Султанат: Медия с Емирство на Ирак (отново) в еднозначно и обикновено самосултанно управление / Imadjebian Sultanat: Media with Emirates in Irak in (again) selfspeaking and selfsultanal rule
14. Републиканска Казашка Империя на Закачалкениса и Клюфениса: Люкфелнистана Казахстана с Федерални Казашки Принципали: Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизстана и Узбекистана с Князиние към Руската Федерация и Болисфорти към България Македонская Тримлина за Кирилрусибулгарплентифона в символ на българо-руско-казашката дружба/ Republic Kazach Empire of Hangerisa and Klufenisa for Cyrilrussibulgarplentifona: Lukfelnistano Kazachstano with Federated Kazach Principles: Azerbaijana, Tadjikistana, Turkmenistana, Kirgizstana and Uzbekistana with princeship to the Russian Federation and bolisforti to Bulgaria Makedonskaya Trimlin in symbol of the bulgaro-russian-kazach druzhba
36. Мугалиянска Империя Хиндия Олестиндия за Полискорти на Индиянасмо и Чинкиспанделпакисриланкихиндифона с Федерални Индийски Принципали Пакистан, Шри-Ланка и Лиянтия / Empire Hindia Olestindiya for Poliskorti to Indianasmo and Chinkispandelpakisrilankihindifona with Federal Hindy Principals Pakistano, Sri-Lanka and Liyantiya
35. Първи Бял Азиатски Тигър: Империя Китай Олсешяй / First Asian White Tiger: China Empire
40. Втори Азиатски Тигър Япония Империония / Second Asian Tiger: Japan Imperiona
47. Азиатски Леопард Корейна Чайнаджапонпейна / Asian Leopard: Korea Chinajaponpea
37. Азиатски Ягуар: Тайлаосияно Виетбимуркамбоджане Олесфуши / Asian Jaguar: Thailaosiyano Vietbimurkambodjane
38. Азиатски Оцелот: Филипино Малайзияно Гвиентасна / Asian Ozelot: Filipino Malaysiano Gwiyentasna
39. Обединено Британско Княжество на Австралия, Тасмания, Зеландия и Малтия с Хоспиталиерски Князиетет към Реинтортата / United British Princedom of Australia, Tasmania, Zealandia and Maltia with Hospitalierish Princeship to the Reintort
9. Екваториянска Негърска Империя Зулусияна Олесфияна с Князиние на Нигер-Камерунна във Фиразисие на Негриса и Волисторди на Екваториялна в Суахилна и Латинокирилспийкафонна и Колониял в Целебостик на Негриса в Държатенд с Шофотасие Мадагаскра на Саванена и Природозащитна / Equatorian Negro Empire Zulusiyana Olesfiyana with Princeship of Niger-Kameroona in Firazisie in Negrisa in Suahila, Latinocyrilsasianpeakafonna and Colonial of Pursuebostik of Negrisa in Holdarend with Shofotasiya Madagaskra of Savanna and Natureprotectna
10. Южно-Африканска Империя Шофотасиня Мадагаскра във Фиразисие на Южно-Африканера и Суахилна за Колиспонди на Диамантия и Смарагдена с княжества на Лесото, Суазиленд, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Ботсвана, Родезия, Претория и Кейп Таун в Кондолисфендър на Скъпоценнанеграплентифера, Негросуахилатинсфера и Конгломератинегромонкейлера / South-African Empire Shofotasinya Madagaskra with Firazisie of South-Africanera and Suahilera for Kolespondi on Diamantia and Izoumroudna with Princedoms in Lessotho, Swazilend, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Rodesia, Pretoria and Cape Town in Preciousnegraplentisfera, Negrosuahilatinsfera and Conglomeratinegromonkeylera
6. Републикански Империят на Еспаньола-Кампия: Ляраквайго Парауругуа Боливасната / Republical Imperiat of Espagnola-Kampia: Lyarakvaygo Paraurugua Bolivasnata
5. Князестална Империя: Бразилия Триатинда на Португалския Треал: Португуе, Кампия, Зулусянта / Principallish Empire: Brazilia Triatinda of the Portuguish Treal: Portugue, Kampiya Zulusyanta
8. Индианско Кампско Кралство на Еспаньола-Контеняса: Чили Инкия Монтенясна / Indian Kampish Kingdom of Spagnola-Contenyasa: Chilia Inkiya Montenyaso
7. Княжество Аржентина на Колониялната Летисторма на Кралство Испания с Фиразисие на Еспаниса и Чарментиса на Квартеронна и Креолна / Princedom Argentina of the Colonial Letistorm of Spain and Firazisa in Espanisa and Charmentisa of Quarteronna and Creolna
4. Републиканско Кралство на Кампа-Спаньола-Зулутия: Коломбиана Екуадора Суринама Перуасната / Republical Kingdom: Colombiana Equadora Surinama Peruasnata
3. Княжеска Имерия: Мексикана Мидемерикасната на Триянделисма Латиника: Ацтека, Африкана, Испаняна в Толиспорди за Междумериконтинентясна със самостойни княжества: Никарагуа, Коста Рика, Хондурас, Гватемала и Панама / Principalish Empire: Mexicana Midemerikasnata of Triandelisma Latiniqua: Aztec, Africana, Espagnana in Tolispordi for Betweenmerrycontinentyasna with selfsaturating Princedoms: Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala and Panama
21. Негърско Княжество: Карибияна на Зулусната Колония в Реки-Тики с островни панацеи: Куба, Пуерторико и Гвинея; за Негриса на Островитянса, Латинса и Колониялса / Negro Princidom: Caribiano of the Zulu Colony in Reki-Tiki with islandish paniceas: Cuba, Puertorico and Gwyneya for Negrisa in Islandisa, Latinsa and Colonialsa
44. Княжество Еврея на Евреински-Палестински Полисфорт и Златният Джуетанен-Пластелтанен Чертичкен Пактопорт за Доктелинфинансопорта: Израела-Фелистинция / Princedom Jewea-Islamea „Izraela-Palestina“ of the Jewish-Palestinian Polisfort and the Golden Jewetanen-Plasteltanen Tiretien Pactoport for Doktelinfinansoporta:
2. Обединени Американски Щати на Колониялната Летиплима от Европа, Азия и Африка и Американската Конрегация на Индианията: Сиу, Команча, Пеона, Апачия, Кайова, Ацтека, Семинола / United American States of the Colonial Letiplime from Europe, Asia and Africa with the American Congregation of Indiania: Siu, Comancha, Peona, Apachia, Azteca, Kayova, Seminola
1. Княжество Канада на Европейските и Азиатски Северни Народи със Северната Индианска Олесуния: Ескимода, Лесендамо, Фолодянда с Голделиспонд на Златоносна и Каунтелистанда на Аляска, Монреал, Торонто и Ванкувър в Латинкирилейзиънспийкиндефона / Princedom Canada of the European and Azian North People with the Indian North Olesunia: Eskimoda, Lesendamo, Folodyando with Goldelispond of Goldenosna and Countelistand off Allyaska, Montreal, Toronto and Vancouver in Latincyrilazianspeakindefona
27. Обединено Кралство Великобритания на Четирите Реинторти: Англия, Шотландия, Ирландия и Уелс с Княжества на Моретиния за Властелинна на Англоспийкинмонда / United Kingdom Great Britain of the Four Reintorts: England, Scotland, Ireland and Wales with Princedoms of Seatinia for Rulatinna in Anglospeakinmonda
46. Баронска Лиенторта: Белгия-Нидерландия на Дъчския Полерим за Декстопоморетифона: Амстердам, Ротердам, Хага, Грьониген, Антверпен, Айндховен, Брюксел и Люксембург / Baronial Lientort Belgia-Niderlandia of the Dutch Polerim for Dekstopomoretifona: Amsterdam, Roterdam, Haga, Grönigen, Antverpen, Eindhoven, Brussells and Luxembourg
23. Кралство Франция Олеранция на Френския Свитък на Франкофона с Княжества Монако, Париж, Марсилия, Тулуза, Ница, Монпелие, Страсбург, Сент-Етиен, Бордо, Лион и Рен на Франкофонтелиграфона с Колониялната Негрисия на Зулуспарлефранконегрофона и Арабска-Персийска Парлетисия на Пустинфранкоисламлитафона / Kingdom France Olerance of the French Scroll in Francofona and Princedoms Monaco, Paris, Marseille, Toulouse, Nice, Montpelier, Strasbourg, Saint-Ettienne, Bordeau, Lyon and Renne in Francofonteligraffona with the Colonial Negrisia in Zuluparlefranconegrofona and Arabian-Persian Parletisia of Desertfrankoislamlitafona
22. Кралство Испания Полетания Сеалонтията на Испанският Пагон за Еспаньола и Княжества Каталоня, Андора, Мадрид, Тенерифо и Валенсия за Испанпонтиморетикофона / Kingdom Spain Poletania Sealontia of the Spanish Parche for Espagnola and Princedoms: Catalonya, Andora, Madrid and Valensia for Espanpontiseatikofona
43. Португалско Дукство на Моретинията с Колисферд на Португеза за Портокампидаликонкистапарлетфона / Portugal Duchy of the Seatinie with Kolisferd of Portuguesa for Portocampidaliconquistaparletfona
24. Елентиянско Кралство Германия на Немската Велика Колинторта във Фиразенти на Германстандикофонтедиона: Бавария, Хамбург, Верн, Франкфурт, Мюнхен и Берлин / Deerish Kingdom Germany of the Deütsch Kolintort in Firazenti for Germanstandikofontediona: Bavaria, Hambourg, Vern, Frankfurt, Münich and Berlin
26. Кралство Скандинавия: Кралски територияли Швеция-Норвегия-Дания-Исландия и Ледникостанно Княжество Гренландия за Олистанда на Северпоста, Нордменна и Скандивикингермандиалектифона / Kingdom Skandinavia: Kingship teritorials Suede-Norway-Denmarka-Islandanta with Princedom Greenland for Olistanda of Northposta, Nordmenna and Skandivikingermandialectifona
28. Кралство на Хабсбургската Корона Австрия-Унгария за Немско Блунгаричие в Течелистасодона с Езикофонди към Немската Колинторта и Чоеспонди към България Македонская Тримлина за ленгаро в маджар-булгар баварматин-бългермин и вечната Австрийска-Унгарска-Немска-Българска кооперация и съдружие / Kingdom of Habsbourgh Crown: Austria-Ungaria for Deütsch Ungarichio of Techelistasodona to the Deütsch Kolintort with Choespondi to Bulgaria Makedonskaya Trimlin for lengaro in majar-bulgar and forever Austro-Ungar-Bulgar cooperation and kinship
31 Дожска Центалия: Италия Ботушия Роматия с Князиние на Ватикана на Паписието и Болуксентие на Сан Марино и Неапол за Италиколатиндона / Doges Centalia: Italiana Stivaliana Romatia with Vatican Princedom in Papisio and San Marino Boluxent for Italicolatindona
12 Мечнитска Княжеска Олеснисия: Алжирия с Князитет към Персия / Princedom Olesnisia: Mechnitian Algeria with Princeship to Persinia
25 Княжеска Риянтоплемия на Полско-Латво-Литов Скиптър и Полякинтастандифона / Principle Riyantoplemiya of the Polish-Latvo-Lithouan Scepter and Polyakintastandicyrilfona
42. Велика Имперска Росийска Федерация от 14 Фолябрикнити с Князиния на Украйния и Беларусия за фиразисие на Рускилироконтинентастанделона, но и Волиспонди към Княжество България Македонская Тримлина за Булгаркириликодопринесфона в символ на вечната българо-руска дружба / Great Imperial Russian Federation of 14 Folyabrikniti with Princedoms of Ukrainia and Belarusia for Firazisia in Russiancyrilcontinentastandelona, but with Volispondi to Princedom Bulgaria-Makedonskaya Trimlin for Bulgarcyrilicsupportfona in symbol of the forever bulgaro-russian druzhba
33. Княжество Романия: Полесани Джипситано с Течелистендър на Романоджвачкефонетикоместефона, и фолисцандър към Хиндия за Наследницено на Колоносна към държанитет на Джипситендърпътникплентифона / Princedom Romania Polesani Gipsytano with Techelistender of Romanobabblefonetikomovefona, and Foliscander to Hindiya for Ascendanto in Colonosa in tenderitet to Gipsytendertravelplentifona
24. Ретороманскo Княжество Швейцария с Палисферти на Триалатинисна / Retoromance Princedom Switzerlandia with Palisferti to Trialatinisna
13. Серанитски Княжески Пустянитетет: Мароканто с Князиние към Арабия / Seranite Sultanic Desertitet: Marocanto with princeship to Arabia
20. Републикански Империят: Бизантао Гърциао в Коданса на Гръцката и Античната в Гръкомореостроветиспона / Republical Empiriat: Bizantine Greeciao in Kodans of Greek and Antique for Greekoseaislandispona
43. Княжество Финландао Нордмандао с Варяжката Дружба на Финишкандинордмендалона / Princedom Finlandao Northmandao with Varyazna Druzhba for Finishcandynordmendalona
11. Фараонски Пустинят на Египетскета Нилска Астелимия от Персийско-Арабска-Медийска Конгрегатория / Pharaonship Desertiyant of the Egyptish Nilish Astelimiya to the Persia-Arab-Media Kongregatory
30. Княжеска Румън-Молдов Влашка Ретриярхия на Романсколатинкирилпростефона, но Колисфентър към България Македонская Тримлина за Булгаркирилкоренищофона като символ за вечните международни и исторически взаимоотношения между двете страни / Principle Romania-Moldova Vlach Retriyarchy of Romanskolatincyrilsimplefona, but Kolisfenter to Bulgaria Makedonskaya Trimlina for Bulgarcyrilrootenishtofona and cymbol to the forever international and historical relationships between the two countries
32. Републиканско Кралство: Албания на Силорецката Косовска Волесподина и Албанския Феномен в Летилодоксно / Republical Kingdom: Albania to Syloretian Cosovarish Volespodina and Albanian phenomena in Letilodoksno
34. Княжеска Рилантишна Олтерлия: Армения на Литографския Шаржетан в Арменкириликограматикостандера / Principle Rilantishiyan Olterliya: Armenia of the Lytographic Chargetan in Armencyrilicogramatikostandera
42. Статиосферна Княжеска Полеспотина в Азиаткириликстандера: Монголияна Олпенишия и Телисфондър към България Македонская Тримлина за Булгарчайнамонголфонетикодогмофона / Statiosphere Polespotin Principle in Aziatcyrilicstandera: Mongoliana Olpenisia and Telisfonder to Bulgaria Makedonskaya Trimlin for Bulgarchinamongolphoneticodogmofona

Надявам се Светът да се Обедини!

0

Реклами

психологичен анализ на „Алиса в страната на чудесата “ от Луис Карол

Детската приказка, любима на много деца и възрастни  „Алиса в страната на чудесата“ е прекрасен пример за история, напоена със символика.Историята за малката Алиса, която попада в нов и непознат свят , изпълнен с всякакви странни и чудати същества и ситуации , през които трябва да премине за да намери пътя обратно към вкъщи  е  психологическо предизвикателство, което авторът е имал пред себе си.Главната героиня –АЛиса, (чието име означава истина от латински) е неговият съзнателен аз, който е имал задачата да намери пътя обратно към реалността.

Чарлс Доджсън ,както е истинското име на Луис Карол , изглежда е бил човек с голямо въображение , което е преливало от лудост в гениалност и обратното-често срещано явления при хората на изкуството.Предизвикателството при  балансирането на съзнателния ум с несъзнателната интуиция е довела Луис Карол до необходимостта да приведе вътрешните си противоречия в явно решение- приключенията на Алиса в страната на чудесата и намирането на изход от там.Както пише Мари –Луиз фон Франц „Скритата цел на идващия мрак по принцип е нещо толкова необикновено,толкова уникално и неочаквано, че по правило човек може да го установи само със средствата на сънищата и фантазиите, които бликат от несъзнаваното.“ И този мрак, е предизвикателството през което Луис Карол е трябвало да премине в личния си стремеж към съвършенство или така наречения от Мари –Луиз фон Франц „процес на индивидуация“.Не случайно главната героиня се казва Алиса-тя е персонификация на триумфиращата над заблудите   истина ,тази която извежда от мрак към светлина.

Всеки ,който е чел основи на психологията на Фройд и неговите последователи  ще направи връзка между анимата на Фройд и героинята на Луис Карол –Алиса.Както пише Фройд  „Анимата е персонификация на всички женски психологически  тенденции в мъжката психика,като неясни чувства и настроения,пророчески хрумвания,склонност към ирационалност,способност за лична любов,усещане за природата,и последно, но не по значение –връзка с несъзнаваното.“ Тъй като анимата при мъжете, (както анимуса при жените ), има ролята на медиатор между половете ,тя символизира сродната душа и съответно най-подходящия брачен партньор.Фройд сравнява анимата на мъжа с вътрешен радиоприемник- такъв ,който му помага да извлече информация от своето вътрешно подсъзнание тогава, когато логиката не може да го направи, „Като установява това вътрешно „радиоприемане“, анимата приема ролята на гид или медиатор към вътрешния свят и цялостната личност .“ Че Алиса е психологическата анима на Луис Карол е почти сигурно, но какво още можем да разберем за него от нея и какво точно се е опитвала да му каже неговата анима?Всъщност тя му е показала пътят към горния съзнателен свят ,показала му е как да използва своя вътрешен мрак и сянка по един съзидателен и творчески начин .

Сянката при всеки човек приема  различна форма ,но в повечето случаи тя е объркваща(или объркана), тъй като идва от неговото подсъзнание .Тя често затъмнява съзнанието и логиката ни изправяйки ни лице в лице с нашите слабости и страхове-нашата ахилесова пета.В случая на автора това е неговата склонност към прекалено фантазиране и абстрактно мислене-качества, които не добре овладяни могат да накарат човек да изглежда несериозен, ненадежден и дори  луд пред останалия свят и често той сам се съмнява в своята нормалност.Много често по време на своите приключения Алиса се сблъсква с ирационалността на останалите герои в приказката, заради което тя е принудена много пъти да поставя под съмнение нещата, които знае и е научила от своя съзнателен опит –от света над заешката дупка.Много често тя е поставена пред предизвикателството да защити логиката и разбирането си в свят, в който нищо няма логика.В тези моменти душата и съзнателния аз биват тествани и изправени пред задачата да се самосъхранят.Нещо такова се случва всекидневно на много от нас.И на нас както на Алиса понякога ни се налага да защитаваме своят вътрешен светоглед  в един понякога чужд и неразбираем  свят.

Белият заек  в приказката е целта, към която авторът и неговата героиня се стремят.Добре облеченият заек с джобен часовник символизира така необходимата логика и ред , които на този етап липсват в хаоса на страната на чудесата-вътрешния свят на автора.В своят труд Фройд обяснява това явление така : „…Често магията или талисманът,който може да премахне нещастието,което тегне над цяра или над страната му, винаги се оказва нещо много специфично….Каквото и да е, нещото което трябва да премахне злото, е винаги уникално и трудно за намиране „.В Библията тази „магия „ е липсващото знание, което ще покаже на хората   пътя обратно към изгубения рай и безсмъртие , защото смъртта не е била предвидена за хората, тя  е следствие на човешкото грехопадение, точно както обърканият свят в страната на чудесата не е истинския съзнателен свят на главната героиня а само  негова проекция.

mr rabbit

Цялата приказка за Алиса в страната на чудесата а напоена със символика от началото до края.В много от персонажите можем да видим известни архетипи , присъстващи в различни митологии и религии на хиляди години.Трябва да сме наясно , че  героите и събитията в приказките на Луис Карол са архетипови модели на много древни персонажи и техните истории.Начинът ,по който авторът е избрал да представи тези архетипи  е частично  продиктуван от подсъзнанието и въображението на Луис Карол, които пък от своя страна са индивидуално сформирани от неговата „сянка“-неговата тъмна страна, която обаче може да бъде използвана положително и творчески, както Луис Карол  ни показва.Аз ще сравня известни архетипи с героите от приказката „Алиса в страната на чудесата“, докато използвам психологически похвати за да ги обясня и анализирам по-добре.

Така , след като уточнихме подсъзнателното значение на белия заек в приказката , стигаме до  стаичката с масата и ключът, където Алиса наистина среща трудност да премине ,“оттатък „ в страната на чудесата, но се справя в крайна сметка.Този момент според мен е неговият личен вход към света , другите хора и заобикаляща го среда –неговия живот,представен според неговата водолейско-странна гледна точка .Както и приказката го показва, той е бил достатъчно интелигентен не само да влезе в най-отбраното общество за онова време, но и да остави отпечатък и в следващите поколения със своите пропити с мистицизъм , символика  и любов разкази  и стихотворения.

Потопът е емоционалната част от него –водата винаги символизира чувства, тоест  неопределената  и нелогична природа на чувствата.Но това е необходимо условие обаче, тъй като разумът без чувства не  може да се оправи в света навън.Разумът сам по себе си е ефективен ,когато някаква ситуация и проблем трябва да се доведат до решение, което ще облагодетелства личността на индивида, но интуицията и чувствата са това, което може да осмисли този процес напълно.Също както ако чувствата биват оставени без разум ще изчезнат всички логични обобщения и класификации на познатия ни свят, тъй като той ще се е превърнал в неопределена материя , подвластно единствено на въображението .Тоест понякога една емоция може  да реши на пръв поглед чисто логически проблем, както това става в залата с вратите и стъклената трикрака масичка от приказката за „Алиса в страната на чудесата“.Плъхът ,птицата Додо и останалите мокри участници в състезанието по надсъхване след наводнението , са реални персонажи от  живота на Луис Карол-негови приятели от обкръжението му.Награждаването им от Алиса на финала е награда и приятелството на автора,което той предлага на всеки един персонаж в своя живот.

Къщата на белия заек най вероятно представя неговият дом и начинът , по който се чувства там, също така желанието му да има собствен такъв.Много вероятно белият заек да  е персонификация на баща му, който  се явява първия възпитател на Чарлс Доджсън още от неговите младежки години. Промяната на ръстта на Алиса, обаче не е както Юнг предполага  инфантилен мотив , а по – скоро начин, по който авторът стига до вътрешно духовен баланс –неговата умереност  и умението да се адаптира спрямо  заобикалящата го, реалност, колкото и абсурдна понякога да изглежда тя.Така трудният изобр между чувства и разум.Голямото куче , което главната героиня среща след това и , през което с ловкост и логика Алиса успява да залъже и  да премине най-вероятно е събирателен образ на трудностите и задачите , с които авторът е трябвало да се справи тоест проблемът на едната страна –тогава, когато тя е прекалено малка за този свят .Подобни моменти на „ненапасване“ към този свят има също в епизодите , когато тя е прекалено висока или голяма за същия този свят като на пример в къщата на белия заек и ,когато по –късно се заплита в дърво.

Двете части на гъбата , върху  която стои гъсеницата ,пушеща наргиле, са светлата и тъмната част,разума и чувствата  или гневът и смирението на героинята се отразяват съвсем конкретно в увеличаването и намялаването на ръстта на Алиса- тя се уголемява , когато е ядосана , и намялава ,когато е уплашена.Притежанието на двете противоположни една на друга части от гъбата дават способността на героинята на Луис Карол  не само случайно да се променя (трансформира)    , но да го прави и съвсем  умишлено –нещо, което в странния нов свят , тя до сега не е могла да прави.Това ново умение е важен момент както в приказката , така и в живота на автора , защото най-вероятно  представя неговата лична способност да балансира и приведе в нов вид своите качества и таланти. twins1

 

Приключението на Алиса е пълно със психологически задачи  , които Луис Карол в действителност е трябвало да реши в своя личен живот  .Къщата на графинята и метармофозата на бебето в малко прасенце в следствие на пипера в супата символизира по хумористичен начин нуждата от умереност в живота на всеки един от нас.Умереността в избора и последващият резултат от наличието  или липсата и.Това е чудесен пример ,който илюстрира човешката на моменти ретроградна природа .Тъй като прасето понякога ,както в одисея, е символ на нисзи страсти и материализъм появата му подсеща Алиса да не се поддава напълно на усещането на своите сетива, тъй като в следствие на това тя може да изгуби своята индидуална роля в света и да живее в чужд свят със чужди правила.

Аниме-културата в България

След известно затишие предлагаме нова тема „Аниме културата в България“ от най-нова контрибуторка. Въпреки позаспалия вид, планираме 5 души да направим сборник, който да инспирира хората да мислят за обществото и да гледат Антропологично, като ще го предложим и като pdf-книга на хората с таблети.

модерност и фантастичност

В този текст поставям паралел между техниката и  магията като вид технология в контекста на фантастичните сюжети, родени в модерността.

Това, което знаем за природата определя фантастичността на един сюжет; фантастичното живее на границата на епистемологичните критерии за истинност. То е свръх–естествено, само доколкото съществуват рамките на естественото. Колебанието относно свръх–естествената реалност, поддържа фантастичността на фантастиката. Когато се намери естествено обяснение на даден феномен, съвремеността го предпочита.

След известно затишие предлагаме две нови статии. И двете са курсови работи по специалност Антропология. Едната се казва „Антропологът – изследовател на културните промени в съвременността„, докато другата е „Теренно изследване на град Разград„. Надяваме се да ви харесат.

globalization, the laptop world

предлагаме две нови статии. първата, „Laptop world; the truth of I-Pad“ отново разглежда темата за технологизацията и нейната масовизация. Втората, „globalization from outside to inside“ предлага поглед върху това какво би могло да наречем глобализация, какъв е произхода и и накъде ни води тя.

П.П. както вече може би по-наблюдателните са забелязали, статиите съдържат инициалите Ch: и BR: и текст след двете точки. това е с цел да се отрази личното мнение на двамата автори по въпроси, по които няма единомислие.

tech

техника, Интернет, култура

очевидно, „разбирането” за човека като ценностна ситема е просто една история, в която техниката се разкрива като постоянно носен тази ценностна система и утвърждаващ същността си елемент.